Nasjonalt utdanningsprogram for medisinsk fysiker

Utdanningsprogrammet skal sikre at medisinsk fysiker har nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring innen medisinsk fysikk generelt og innen det valgte fagområdet spesielt.

Utdanningsprogrammet har følgende krav til omfang:

A. Minimum 30 studiepoeng (ECTS) med emner/fag innen medisinsk fysikk. Inntil 10 stp kan gjennomføres som dokumentert selvstudium/kurs.

B. Minimum 2 års (100%) arbeidserfaring i klinikk, hvorav minimum 1,5 år innen det valgte fagområdet.

Dersom punkt A gjennomføres samtidig med arbeidspraksis, forlenges varigheten av punkt B tilsvarende, inntil 0.5 år (30 stp).

Utdanningsprogrammets innhold består av tre deler. Definerte læringsmål/rammer og en tilhørende sjekkliste er utarbeidet for hver del:

Del 1. Felles teori – grunnleggende kunnskap innen alle fagområder

Del 1. Læringsmål

Del 1. Sjekkliste

Del 2. Felles klinikk – teori og praksis knyttet opp mot det å arbeide på et sykehus

Del 2. Læringsmål

Del 2. Sjekkliste

Del 3. Fagspesialisering – kunnskaper og ferdigheter innen valgt fagområde

Stråleterapi:

Del 3S Læringsmål

Del 3S Sjekkliste

Røntgendiagnostikk:

Del 3R Læringsmål

Del 3R Sjekkliste

Nukleærmedisin:

Del 3N Læringsmål

Del 3N Sjekkliste

MR:

Del 3M Læringsmål

Del 3M Sjekkliste

Hvert punkt på sjekklistene skal signeres ut av den/de som kan bekrefte at læringsmålet er oppfylt.

Programmet gir rom for fleksibilitet, slik at utdanningsprogrammet i størst mulig grad kan inngå som en naturlig del av arbeidshverdagen.

 

Veileder

Kandidaten må knyttes opp mot en veileder. Veileder skal fortrinnsvis være sertifisert medisinsk fysiker – spesialist, alternativt ha tilsvarende erfaring og kompetanse. Veileder bør være tilknyttet et universitetssykehus. Det er basert på tillit at veileder tar sitt ansvar på alvor. Kandidaten kan bytte veileder f.eks. vet bytte av stilling. NFMF kan ved behov bistå kandidaten med å finne veileder.

Veileder skal:

  • Sikre at kandidaten gjennomfører utdanningsprogrammet og gå god for at kandidaten ved fullført utdanning har nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring for å arbeide som medisinsk fysiker innen sitt fagområde.
  • Sørge for at kandidaten får veiledning av erfaren medisinsk fysiker ved gjennomføring av utdanningsplanen.
  • Ved avslutning sammen med kandidaten gå gjennom utdanningsprogrammet som helhet og signere for fullført utdanning.

 

Bytte av fagområde eller flere fagområder:

En medisinsk fysiker kan sertifiseres i flere fagområder ved å fullføre den fagspesifikke delen (del 3) for flere fagområder. Det vil da være krav til 1 års arbeidserfaring innen det nye fagområdet (100%). Del 3 for ulike fagområder kan tas parallelt der kandidaten har ansettelsesforhold som dekker flere områder.

 

Relevant Phd i det aktuelle fagområdet:

Dersom kandidaten har fullført PhD innen relevant fagområde reduseres kravet til arbeidserfaring fra 2 til 1 år (100%). Innholdskravene, dvs. læringsmål og sjekklister for del 1-3 gjelder fortsatt.

Oppdatert 06.06.2018

Én kommentar til “Nasjonalt utdanningsprogram for medisinsk fysiker”

Legg igjen en kommentar

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk