NFMFs profileringspris

Rune Hafslund fikk tildelt NFMFs profileringspris på MedFys på Kvitfjell i februar 2019. NFMF gratulerer med velfortjent pris

«På MedFys-2019 mottok jeg Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) sin profileringspris. I retningslinjene for profileringsprisen ønsker NFMF å premiere medlemmer som «aktivt har fremmet, synliggjort og styrket fagområdet medisinsk fysikk og har satt fokus på fagmiljøet» og som «har  arbeidet for å gjøre fagfeltet medisinsk fysikk mer kjent og akseptert og slik at arbeidet har vært fremmende for fagfeltet medisinsk fysikk». En forutsetning for prisen er at det skrives en presentasjon av det arbeidet som har vært grunnlag for tildelingen.

Et tilbakeblikk;

Jeg har arbeidet innen miljøet medisinsk fysikk siden jeg var student i 1973. Som nyutdannet fysiker ble min arbeidsplass Haukeland sykehus i Bergen, og i 1977-1978 fikk jeg stipend fra Kreftforeningen for å se på bruken av CT i doseplanlegging og delta som fellow (en utdanningsstilling)  ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York.

I årene fra 1978 til 2004 var jeg faglig ansvarlig for klinisk fysikk  og dosimetri ved strålebehandling i Bergen. Etter 2004 har jeg vært strålevernkoordinator i Helse Bergen HF.

Medisinsk fysikk i norsk helsevesen

Fra mitt ståsted som medisinsk fysiker gjennom flere tiår hevder jeg at

  • norsk helsevesen kan ikke drives forsvarlig og sikkert uten kompetente medisinske fysikere.
  • medisinske fysikere i Norge er en naturlig premissleverandør innenfor norsk helsevesen.

Dette er, etter min forståelse, i tråd med Strålevernforskriften fra 2017. I forskriften stilles det tydelige krav både til og om medisinske fysikere.

Jeg mener videre at det er medisinske fysikere og fagmiljøet selv som best kan synliggjøre behovet for og nytteverdien av medisinsk fysikk.

Derfor har mitt engasjement gjennom mange år vært å arbeide for å fremme faglig utvikling og kompetanse innad i fagmiljøet og å synliggjøre fagområdene innen medisinsk fysikk utenfor fagmiljøet. Nedenfor er en oppsummering av mitt bidrag til profilering av medisinsk fysikk ut fra  retningslinjene for profileringsprisen.

Strålebehandling

Oppholdet ved MSKCC resulterte i at isosentrisk behandlingsteknikk ble tatt i bruk ved Haukeland sykehus allerede i 1979. Det tok derfra bortimot 20 år før tilsvarende isosentrisk behandlingsteknikk ble tatt i bruk ved andre sentra i Norge.

Innenfor dosimetri var Haukeland sykehus sitt behandlingsapparat «Sagittaire», Nordens største lineæraksellerator, en utfordring. Apparatet hadde en såkalt  scanning elektronstråle og var  eneste i Norge. Scanning krever spesiell måleteknikk for nøyaktige målinger av stråledose. Jeg bidro til å løfte disse tema, og da spesielt innen dosimetri, i fagmiljø gjennom foredrag mm.

System for implementering av sikkert strålebruk i Helse Bergen HF

Som Strålevernkoordinator i Helse Bergen HF er jeg i dag ansvarlig for utarbeidelse av «Kravdokument Strålebruk», som er fortaksledelsens instruks til sikker strålebruk på alle nivå i Helse Bergen HF. Dokumentet er tilgjengelig på foretakets interne nettsider. Som Strålevernkoordinator er jeg også ansvarlig for innholdet på temasiden «Strålebruk». Denne nettsiden prøver på en lettfattlig måte å informere om strålebruk og å formidle at det er trygg strålebruk i foretaket. Begge nettsidene viser tydelig medisinsk fysikers plass i organisasjonen gitt gjeldende myndighetskrav.

Profilering av medisinsk fysikk gjennom arbeidet i NFMF;

Siden slutten av 1970-tallet har jeg vært et aktivt medlem i NFMF. Fra 2000 var jeg leder i NFMF i 15 år og før det medlem av styret i flere år. Nordic Assosiation for Clinical Physics (NACP) var en aktiv og annerkjent organisasjon på 70-80 tallet, men etter 1993 var det liten aktivitet. Jeg var, sammen med Håkan Nystrøm i Sverige, initiativtaker for at NACP ble startet opp igjen i 2004. Fra 2004 og frem til september 2008 var jeg president for NACP. Jeg var en av pådriverne for at «nye» NACP ble organsiert som et samarbeidprosjekt mellom de 5 nordiske foreningene innen medisinsk fysikk og gjennom det legge grunnlaget for en bærekraftig drift.  Spesielt vil jeg nevne NACP Symposium, som arrangeres hvert 3. år og  opprettelsen av egne fagspesifikke komiteer, eksempelvis «Radiological Physics Committee». Nordisk samarbeid gjennom NACP styrker absolutt vårt fagmiljø.

En av mine viktigste «hjertesaker» har vært å bidra til faglig oppdaterte medisinske fysikere. Dette har blant annet  vært mulig som leder av NFMF og gjennom vårt årlige arrangement «MedFys». «MedFys» har blitt et attraktivt  faglig møtested hvor vår fagkomité vektlegger et gjennomtenkt, variert program og foredrag av  høy faglig standard. De senere årene har vi utvidet «MedFys» med workshops som tar opp fagspesifikke tema innen medisinsk fysikk.

Jeg har også vært aktiv pådriver innen arbeidet med sertifisering av  medisinske fysikere og derved dokumentasjon av ervervet kunnskap.  Det er utarbeidet retningslinjer for sertifisering og egnet utdanningsprogram som viser hvilke krav som stilles til opplæring av  medisinsk fysiker og til medisinsk fysiker spesialist. I tråd med retningslinjene har NFMF opprettet utdanningsråd og bedømmelsesråd. All informasjon om sertifisering finnes på foreningens nettsider.

Profilering av medisinsk fysikk har vært viktig for meg, og NFMF har i flere år hatt fast foreningsside i HMT – tidsskriftet innen Helse Medisin Teknologi. Vårt fagmiljø deltar også med et årlig temanummer innen medisinsk fysikk.

Medisinsk fysikk i et tverrfaglig miljø;

Bruk av kompetanse innen medisinsk fysikk i et tverrfaglig miljø blir stadig mer viktig. Samarbeid med radiologer, nukleærmedisinere, onkologer, radiografer og stråleterapeuter er naturlig og nødvendig for at vi sammen kan bidra til sikker bruk av stråling innen diagnostikk og behandling.  NFMF har deltatt i samarbeidet om «Vårmøtet» fra 2010 og om radiologenes «Høstmøte»  fra 2014-2016. Sammen med onkologer og stråleterapeuter har vi videreført «Norsk Stråleterapimøte»  fra 2015.

Oppsummert

Jeg har, som beskrevet her, i mange år vært aktiv pådriver for å fremme, synliggjøre, styrke og få aksept for medisinsk fysikk både innenfor og utenfor fagmiljøet. Jeg håper dette arbeidet har bidratt til å vise behovet for  og til å begrunne nytteverdien av medisinsk fysikk og medisinske fysikere i det norske samfunn og i norsk helsevesen spesielt. «

Rune Hafslund

Legg igjen en kommentar