Lover for Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Vedtatt på årsmøtet 20.11.92 med endring vedtatt på årsmøtet 09.11.95, årsmøtet 13.04.2010, årsmøtet 06.02.2012 og årsmøtet 05.02.2019.

§1 FORMÅL

Foreningen skal ha som formål å støtte og vise vei for en utvikling av fagområdet medisinsk fysikk, slik at faget kan praktiseres på en profesjonell måte i Norge. Den skal videre stimulere til videreutdanning, utveksling av kunnskap og til nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen fagfeltet.

§2 ORGANISASJON

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen har formalisert nordisk samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen Nordic Association for Clinical Physics (NACP). Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP).

§3 MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG UTMELDING

NFMF skiller mellom ordinært og assosiert medlemskap på grunn av tilknytning til de internasjonale organisasjonene innen medisinsk fysikk. Søknader om medlemskap behandles av styret.

Ordinært medlem

De som ved sin virksomhet i Norge er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk og som har en avsluttet universitetsutdanning på mastergradsnivå (cand. real, cand. scient, siv. ing.), kan opptas som ordinært medlem. Ethvert ordinært medlem som ikke lenger er i norsk virksomhet tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk, eller er pensjonert, kan fortsette som ordinært medlem. Ethvert tidligere ordinært medlem som ikke lenger er i norsk virksomhet tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk, eller er pensjonert, kan på nytt tas opp som ordinært medlem. Alle ordinære medlemmer har stemmerett, og mottar HMT.

Assosiert medlem

Enhver som arbeider innen fagfeltet medisinsk fysikk kan opptas som assosiert medlem. Enhver som nylig har avsluttet universitetsutdanning på mastergradsnivå (cand. real, cand. scient, siv. ing.) innen medisinsk fysikk kan opptas som assosiert medlem i påvente av jobb. Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. De mottar informasjon fra foreningen på lik linje som ordinære medlemmer, og mottar HMT.

Studentmedlem

Studenter, som studerer fag innen medisinsk fysikk på et universitet, kan opptas som studentmedlemmer. Doktorgradsstudenter kan ikke tas opp som studentmedlemmer, men kan søke om ordinært medlemskap. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler ingen kontingent. Studentmedlemmer mottar ikke HMT.

Firma-/ Organisasjons-/ Institusjons-medlem

Firmaer, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til fagfeltet medisinsk fysikk kan bli medlemmer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret fastsetter kontingenten. Ved foreningens faglige møter kan firmaet/ organisasjonen/ institusjonen delta med opptil tre deltakere til medlemspris.

Utmelding

Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen.

§4 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal avholdes årlig, fortrinnsvis i tilknytning til et faglig møte. I særlige tilfelle kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt årsmøte kan også innkalles dersom minst 30% av medlemmene ber om det. Innkallelse med forslag til dagsorden sendes 4 uker før møtet. Årsberetning skal vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innsendt slik at det kan varsles i innkallelsen.
Ordinært årsmøte skal behandle regnskap og budsjett, fastsette kontingent og velge styre og andre tillitsvalgte.
Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant frammøtte stemmeberettigede, inklusive fullmakter og skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter gjelder bare i de saker som er spesifisert i innkallelsen.
Fullmakter skal godkjennes av styret.

§5 STYRET

Styret velges på årsmøtet og består av leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg for ett år av gangen. De øvrige medlemmene for to år. Styret konstituerer seg selv. Det nye styret overtar umiddelbart etter årsmøtet. Kun ordinære medlemmer kan velges inn i styret.

For at styret skal være beslutningsdyktig, kreves at lederen og minst to styremedlemmer( i lederens fravær minst tre) deltar i behandlingen av saker. Styrets vedtak, ved uenighet også stemmetall, protokollføres.

§6 STYRETS PLIKTER

Styret plikter utenom administrative gjøremål

  •  å representere foreningen utad, nasjonalt og internasjonalt.
  •  å følge oppmerksomt med på de felter som ångår foreningens interesser og gi informasjon til medlemmene.
  •  å holde regelmessig kontakt med andre relevante profesjonelle organisasjoner i Norge, spesielt i saker som angår forholdet mellom myndigheter og de profesjonelle organisasjonene.
  •  å arrangere minst ett faglig møte i året (alene eller i samarbeid med søsterorganisasjoner).
  •  å opprette og å følge opp komitéer, råd og utvalg som styret finner hensiktsmessig i forhold til å oppfylle foreningens formål, jmf. §1.

§7 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen velges av årsmøtet og skal bestå av to medlemmer med funksjonstid på to år. Det velges ett medlem hvert år. Komitéen skal utarbeide forslag til nytt styre, revisor, valgkomite og medlemmer/ ledere i permanente komiteer og råd. Forslaget skal sendes medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet.

§8 ENDRING AV LOVENE

Lovendringer kan bare avgjøres på årsmøtet. Forslag til endring skal sendes medlemmene 2 måneder i forveien. For vedtak om lovendring kreves 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede og eventuelt skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter godtas ikke.

§9 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Vedtak om oppløsning av foreningen skal gjøres på 2 separate årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Det ene av disse møtene skal være det ordinære årsmøtet. Det kreves minst 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, inklusive forhåndsstemmer, begge ganger for at oppløsningen skal være gyldig. Fordeling av foreningens aktiva må fastsettes på de to oppløsningsmøtene.

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk