Om NFMF

NFMF er en faglig interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Eksempler på tradisjonelle arbeidsfelt for medisinske fysikere er strålebehandling, røntgendiagnostikk og nukleærmedisin. I takt med utviklingen av ny teknologi er fagområdet i sterk vekst. NFMF’s interessefelt omfatter også anvendelse av ikke-ioniserende stråling til avbildning og behandling som Magnetisk resonans (MR), ultralyd, audiologi, bildebehandling, klinisk fysiologi, samt laserteknologi.

I alle disse fagfeltene finnes fysiske mekanismer, og optimal bruk av disse mekanismene krever grundig kunnskap innen fysikk. Medisinske fysikere har et nært samarbeid med tilstøtende yrkesgrupper som leger, radiografer, sykepleiere og teknisk personell, og de er også ofte i kontakt med leverandører av medisinsk teknisk utstyr. Foreningen er derfor åpen for assosiert medlemskap av disse grupperingene.

Formål

Foreningen skal støtte og vise vei for en utvikling av fagområdet medisinsk fysikk, slik at faget kan praktiseres på en profesjonell måte i Norge. Den skal videre stimulere til videreutvikling, utveksling av kunnskap og til nasjonalt samarbeid innen fagfeltet.

Organisasjon

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen. Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk:

Foreningens arbeidsfelt

  • Bedre grunnutdanning innen medisinsk fysikk
  • Definere og utvikle en spesialisering innen medisinsk fysikk på linje med europeiske normer og praksis, opp til dr. gradsnivå
  • Arbeide for en godkjenningsordning for medisinske fysikere
  • Arbeide for at medisinske fysikere blir anerkjent som helsearbeidere og inkludert i relevant lovverk
  • Definere ansvar for medisinske fysikere relevant til andre tilgrensende yrkesgrupper
  • Holde kontakt med myndighetene
  • Holde medlemmene ajour med utviklingen innen fagfeltet, bl.a. ved å arrangere årlige fagarrangement.
  • Se forøvrig MedFys-dagene.

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk